Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Wolkom / Welkom

De skoalle stiet midden yn Easterwierrum en hat likernôch 35 learlingen. Troch dizze webside wolle wy jim in priuwke jaan fan de sfear op ús skoalle en sjen litte dat de bern mei nocht en wille meielkoar wurkje.

De school staat midden in het dorp Easterwierrum en telt rond de 35 leerlingen. Door middel van deze website willen we u de sfeer laten proeven van onze school en het plezier laten zien dat wij beleven in het werken met elkaar.

Voor beknopte informatie over De Fôlefinne is een folder gemaakt.

WOLKOM

De namme fan ús skoalle komt fan in kampke lân, in finne wêr't eartiids de de fôltsjes rûnen as der in hynstemerk wie. Op it plak fan ús skoalle hoallefoallen doe de fôltsjes.

 

WELKOM

De naam van onze school verwijst naar een voormalig stuk grasland (finne) waar vroeger de veulentjes (fôltsjes) liepen als er paardenmarkt was. Op de plaats waar nu onze school gebouwd is, liepen vroeger de veulentjes te dartelen.

 

WELCOME

The name of our school refers to a former piece of grasslands (finne), where the foals (fôltsjes) ran, when there was a horse market. Our school is built on the site where the foals used to frolic.

De Fôlefinne is een meertalige school

Bij meertalig onderwijs spelen drie talen een grote rol binnen de school. De drie talen worden niet alleen als vak onderwezen, maar ook gebruikt om les in te geven bij andere vakken. De leerkracht geeft dan bijvoorbeeld gymnastiek, biologie, geschiedenis of aardrijkskunde in het Engels of Fries. Zo worden Nederlands en Fries gebruikt in de verhouding 50/50, 60/40 of 70/30, afhankelijk van de groep. Er wordt op één dagdeel Engels gesproken.

De meeste kinderen van onze school zijn Friestalig. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen een goede taalontwikkeling doormaken. Taal goed leren spreken, lezen en schrijven. Dat geldt zowel voor Nederlands, Fries als Engels. Alle talen worden op vaste dagdelen aangeboden vanaf groep 1.

Taal wordt aanvankelijk spelenderwijs aangeboden door middel van gesprekjes en met liedjes, opzegversjes, filmpjes, etc.

Wij zijn als drietalige school lid van Anglia. Het doel van Anglia is om Engels te stimuleren en te structureren, in een internationale context. Jaarlijks doen de kinderen van groep 6, 7 en 8 van onze school het Anglia-examen. Dit is een officieel examen, wat in alle landen van de wereld hetzelfde is.  Wij bieden onze kinderen de mogelijkheid de eerste drie niveaus in te halen. In groep 6 wordt het eerste examen afgenomen, in groep 7 het tweede niveau en in groep 8 het derde niveau.

De Fôlefinne is in meartalige skoalle

Yn meartalich ûnderwiis hawwe trije talen in wichtige rol binnen de skoalle. De trije talen wurde net allinne as fak ûnderwiisd, mar ek brûkt by it lesjaan yn oare fakken.Der kin pas praat wurde fan in trijetalige skoalle wanneart trije talen yn in bepaalde ferhâlding brûkt wurde as fak of fiertaal. De learkrêft jowt dan bygelyks gimmestyk, biology, skiednis as ierdrykskunde yn it Frysk of Ingelsk. Sa kinne Nederlânsk en Frysk brûkt wurde yn de ferhâlding 50/50 , 60/40 , 70/30, ôfhinklik fan de groep. Op ien deidiel wurdt Ingelsk brûkt.

De measte bern fan ús skoalle binne Frysktalich. Wy fine it wichtich dat de bern in goed taalûntjouwing trochmeitsje kinne. Goed leare sprekke, lêze en skriuwe. Dit jildt sawol foar Nederlâns, Frysk as Ingelsk. Alle talen wurde op fêste deidielen oanbean fanôf groep 1.

Wy binne as trijetalige skoalle lid fan Anglia. It doel fan Anglia is om it Ingelsk te stimulearjen en te struktuerearjen yn in ynternasjonale kontekst. Yn maart 2008 hawwe de bern fan groep 7 en 8 fan ús skoalle foar it earst it Anglia eksamen makke. Dit is in offisieel eksamen dat yn alle lannen ope wrâld itselde is.It Anglia eksamen bestiet út 14 nivos wêrfan it Proficieny Level tagong jowt ta de Ingelske Universiteiten en Hegeskoallen.Alle feardichheden wurde toetst om neist de skriftlike eksamens en de harktoets ek in speaking testoanbean wurdt. Wy biede de bern fan ús skoalle de mooglikheid om de earste trije nivos te heljen. Yn groep 6 wurdt it earste eksamen ôfnommen, yn groep 7 it twadde nivo en yn groep 8 it tredde.

The Fôlefinne is a multilingual school

With multilingual education at De Fôlefinne, three languages play a major role in school. The three languages are not only taught in a curriculum, but are also used as main language for the other subjects.

At a trilingual school three languages are used in a certain ratio as curriculum or as main language. The teacher teaches for instance gymnastics, biology, history or geography in English or Frisian. Dutch and Frisian can be used in a scale of 50/50, 60/40 of 70/30. There is one session English per week.

Most children at our school speak Frisian. Language development is very important for our children. Learn to speak, read and write, this applies to both Dutch, Frisian and English. This is done in a playful manner, with songs, rhymes, short films, etc. That is why children at our school get the languages offered at fixed day parts from the first form onwards.

As a trilingual school we are an Anglia member. The intention of Anglia is to stimulate and to give structure to the English language, in an international context. The children of our 6/7/8 th form join the Anglia exam. This is an official exam, wich is the same in all countries of the world. The Anglia exams have fourteen levels, of which the Proficiency Level gives access to English Universities and colleges. All skills are reviewed, not only written exams but also a listening and a speaking test. We offer our children the possibility to manage the first three levels. In the 6th form the first level is made, in the 7th form the second and in the 8th form the third level.