Ouders

Streekschool

Een nieuwe school

In januari 2020 is de projectgroep 'ontwikkeling streekschool' van start gegaan, met afvaardigingen van MR-en en dorpsbelangen uit Boazum, Easterwierrum en Wiuwert. Er worden plannen ontwikkeld om te komen tot een sterke gezamenlijke streekschool voor de leerlingen van De Fôlefinne, De Pikeloer...

Meer over 'Streekschool'

Uw kind af- of ziekmelden

beterschapskaart lego hartjes kind jb17041401 1

Wanneer uw kind niet op school kan komen vanwege ziekte, geeft u dat dan vóór 8.30 uur telefonisch door via 058 - 2501737. Wanneer een kind zonder afmelding afwezig is, neemt de leerkracht contact met de ouders op.

Meer over 'Uw kind af- of ziekmelden'

Verlofaanvraag & Leerplicht

Lerendoenwesamen

Vanaf vijf jaar verplicht naar school
Een kind mag naar school wanneer het vier jaar is. Wanneer een kind vijf jaar is, is het leerplichtig. Dat betekent dat een kind dan naar school moet en gedurende de basisschooltijd deelneemt aan het onderwijs. Uw vierjarige kleuter mag thuis blijven wanneer...

Meer over 'Verlofaanvraag & Leerplicht'

Medezeggenschap en Activiteitencommissie

schema driehoek kernwaarden2

De medezeggenschapsraad

Oudergeleding:

Willemijn Jonker Van Dennebroek (voorzitter)

Selena Ypma

Personeelsgeleding:

Wilma Zwart

Willem Zijlstra

MR

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De rechten en plichten van de MR zijn wettelijk bepaald. Zo heeft de MR op een groot aantal onderwerpen...

Meer over 'Medezeggenschap en Activiteitencommissie'

Anti-pestbeleid

pesten2

Hier vindt u ons pestprotocol.

De vertrouwenspersoon voor onze school is Gretha Rijpstra bereikbaar op gretha.rijpstra@gearhing.net

Voor vragen over ons pestprotocol kunt u terecht bij onze anti-pest coördinator juf Hanny.

Meer over 'Anti-pestbeleid'

School en thuis

dobbelsteen

School en thuis

Opvoeden en onderwijs zijn met elkaar verbonden. Goede samenwerking tussen ouders en school is daarom belangrijk. Zo zorgen we er samen voor dat kinderen zich optimaal ontwikkelen.

Wat ouders van de school mogen verwachten

  • De school informeert ouders regelmatig en streeft naar...
Meer over 'School en thuis'

Ouderbijdrage, schoolreisje en vervoer

schoolreisje

Ouderbijdrage

Voor het schooljaar 2021-2022 is er geen vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Dit vanwege de geplande activiteiten die niet konden doorgaan in schooljaar 2020-2021. 

Schoolreizen schooljaar 2021/ 2022

De exacte bestemmingen en financiële consequenties voor de schoolreizen zijn nog...

Meer over 'Ouderbijdrage, schoolreisje en vervoer'

Schoolondersteuningsprofiel

Onderwijsteam Noord is samengesteld uit 11 van de 25 scholen van Stichting Gearhing namelijk:
Binnen het onderwijsteam is er een gezamenlijke missie en visie. Hoewel de uitgangspunten gelijk zijn, verschilt de uitwerking per
school. Iedere school legt andere accenten vanwege eigen identiteit en pedagogische en didactische uitgangspunten. Dit is
zichtbaar in het onderwijsconcept.

Door op deze link te klikken komt u bij het schoolondersteuningsprofiel van de Fôlefinne

Meer over 'Schoolondersteuningsprofiel'

Schoolgids

SchoolgidsOTnoord21 22Beeldmerk

Hier vindt u:

Meer over 'Schoolgids'

Schoolmaatschappelijk werk

www knop smw

Lisanne Pars is verbonden aan De Fôlefinne als medewerker gebiedsteam op school (schoolmaatschappelijk werker) in de gemeente Súdwest-Fryslân.

  • In de bijlage vindt u een informatiebrief voor ouders over het schoolmaatschappelijk werk.

Zie ook de website van de gemeente Súdwest-Fryslân.

Meer over 'Schoolmaatschappelijk werk'